نوشته‌ها

اصول ارگونومی در محیط کار

اصول ارگونومی در محیط کار

/
اصول ارگونومی در محیط کار اهداف و دامنه عملكرد ارگونومي مه…

مدیریت تولید صنعتی Industrial Management

/
مدیریت تولید صنعتی Industrial Managementمقوله طراحی محصول و مدیریت…

شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی

/
شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانیمقدمه ارگونومي عبارتس…