عوامل ارگونومیکی انواع روش های ارزیابی پوسچر, عوامل زیان اور اگونومی در محیط کار, طراحی ابزار و ایستگاه های کاری مهندسی عوامل انسانی و ارگونومی

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی یا دمای رفاه

/
آسایش حرارتی یا دمای رفاه تعریف و مفهوم:دمای طبیعی درون …
روغن صنعتی

پستهای کار صنعتی و خانگی

/
پستهای کار صنعتی و خانگی تنوع پستهای کار در صنایع تولیدی بسیار زیا…
پست کار راننده

پست کار راننده

/
پست کار راننده در جهان امروز سالانه حدود ۲۵ میلیون اتومبیل جدید …
اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای ناشی از کار (WMSDs)

پستهای کار دفتری

/
پستهای کار دفتری ترکیب اصلی وسایل و تجهیزات دفاتر اداری شامل …
آنتروپومتری دینامیکی حوزه دسترسی و فضای اضافی

آنتروپومتری دینامیکی حوزه دسترسی و فضای اضافی

/
آنتروپومتری دینامیکی حوزه دسترسی و فضای اضافی در این بخش بحث…
جزوات ارگونومی دکتر وثوقی

جزوات ارگونومی دکتر وثوقی

/
جزوات ارگونومی دکتر وثوقی در این بخش چندین جزوه مهم و کاربر…
آنتروپومتری نیوتون

آنتروپومتری نواحی مختلف بدن – آنتروپومتری نیوتنی

/
آنتروپومتری نواحی مختلف بدن – آنتروپومتری نیوتنی فرض کنید می خواهیم نیروهای ب…
آنتروپومتری

آنتروپومتریکی نواحی خاصی از بدن

/
آنتروپومتریکی نواحی خاصی از بدن هدف ازاین بخش ارایه داده های آمار…
تجزیه و تحلیل در راحتی صندلی راننده با استفاده از شکل تماسی

اطلاعات آنتروپومتریکی استاتیکی

/
اطلاعات آنتروپومتریکی استاتیکی فهرست:دقت تصحیحات مربوط به لباس …