نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA

در این پاورپوینت با ارزیابی ریسک به روش FMEA آشنا خواهید شد . در این پاورپوینت علاوه بر تاریخچه و معرفی روش انجام ، یک نمونه عملی از انجام این روش همراه با نمودارها و جداول را خواهید دید . نمونه اجرا شده در این فایل در یک شرکت نساجی صورت گرفته است که در دسترس شما همکاران قرار می گیرد .

فهرست

 • تاریخچه FMEA

 • آشنایی با FMEA

 • نحوه محاسبه RPN

 • تشریح مراحل انجام کار

 • آشنایی با جداول و فرم FMEA

 • تعیین سطح ریسک قابل قبول

 • تعریف سطوح بحرانی

 • ارزیابی ریسک دستگاه کاردینگ نساجی

قبل از شروع توضیحات این پست هم در مورد نمونه های و خطراتی است که با روش FMEA  در عملیات مختلف شناسایی و مورد ارزیابی واقع شده است که جا داره مطالعه کنید.

نگرش تولید بی نقص

شرکت IBM ، عظیم ترین شرکت کامپیوتری آمریکا برای نخستین بار تصمیم گرفت بعنوان طرح آزمایشی برخی از قطعات خود را از ژاپن تامین کند . این شرکت پذیرش محموله را به داشتن حداکثر سه معیوب در هر ده هزار قطعه شرط کرده بود . محموله ها همراه یادداشت زیر به آمریکا رسید :

 

“ما ژاپنی ها تا بحال زمان زیادی را صرف کرده ایم ولی تاکنون نتوانسته ایم از کار داد و ستد شما آمریکایی ها سر در بیاوریم، با این وجود 3 قطعه معیوب همراه هر 10 هزار قطعه بطور جداگانه بسته بندی و ارسال داشته ایم، امیدواریم مقبول افتد . ”

تاریخچه FMEA

روش تجزيه وتحليل عوامل شكست و آثار آن سابقه ‌40 ساله دارد. استفاده ازFMEA*   برای اولین بار در دهه 1960 در صنایع هوا و فضای آمریکا جهت ساخت سفینه آپولوی 11 در ناسای آمریکا مشاهده شده است و پس از آن در دهه 1970 و 1980 برای موسسات اتمی بکار رفت . ضمن اینکه از سال 1977 به بعد برای صنایع خودروسازی نیز بکار گرفته شد. از سال 2000 تا کنون این روش یکی از پرکاربردترین روش های ارزیابی ریسک در تمامی صنایع می باشد.

*. Failure mode and effect analysis

آشنایی با FMEA

در FMEA سه موضوع مهم را باید در نظر گرفت:

 • Occurance   احتمال وقوع
 • Severity       شدت خطر
 • Detect          احتمال کشف

1 . احتمال وقوع: احتمال يا به عبارتي ديگر شمارش تعداد شكستها نسبت به تعداد انجام فرآیند.

2. شدت خطر: ارزيابي و سنجش نتيجه شكست (البته اگر به وقوع بپيوند). شدت ، يك مقياس ارزيابي است كه جدي بودن اثر يك شكست را در صورت ايجاد آن تعريف مي كند .

3. تشخيص : احتمال تشخيص شكست قبل از آن كه اثر وقوع آن مشخص شود . ارزش يا رتبه تشخيص وابسته به جريان كنترل است. تشخيص ، توانائي كنترل براي يافتن علت و مكانيزم شكستهاست .

محاسبه RPN

نمره اولويت خطرپذيري: ( شدت – وقوع – تشخيص)

با توجه به اطلاعاتي كه از فرآيند و يا محصول داريم ، خطر را بر اساس سه عامل مذكور درجه ‌بندي مي كنيم . اين طبقه بندي از 1 تا 10 (پايين به بالا ) مي باشد. اگر درجات اين سه عامل را در يكديگر ضرب كنيم نمره اولويت خطرپذيري براي هر الگوي شكست بالقوه و آثار آن بدست مي‌آيد .آن دسته از الگوهاي شكست كه داراي نمره PRN بالاتری هستند ، مي بايستي علت آن به سرعت بررسي شود.

risk priority number .*

تشریح مراحل انجام کار

 • 1- جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایند:

دستگاه یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می‌شود باید کاملاً شناسایی و نحوه فعالیت‌ها و فرایندها به دقت بررسی شود.

 • 2- تعیین خطرات بالقوه:

تمام خطراتی محیطی ، تجهیزاتی ، مواد ، انسانی و… که ایمنی را تهدید می کند باید در نظر گرفته شود .

 • 3- بررسی اثرات هر خطر:

اثرات هر خطر، اثرات احتمالی هستند که خطر بر ایمنی افراد می‌گذارند. اثرات خطرمانند آتش سوزی، مسمومیت ، شکستگی و …

 • 4- تعیین علل خطر :

شناخت کافی از دستگاه یا فعالیت مورد نظر مورد ارزیابی می‌تواند کمک فراوانی برای شناسایی علل بوجود آمدن خطر باشد.

 • 5 – تعیین شدت وقوع ( نرخ وخامت ) :

شدت یا وخامت خطر فقط در مورد ” اثر “ آن در نظر گرفته می‌شود. برای شدت خطر ، شاخص‌های کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس 1 تا 10 بیان می‌گردد.

 • 6 – احتمال وقوع:

احتمال وقوع ، مشخص می‌کند که یک علت یا مکانیزم بالقوه خطر با چه تواتری رخ می‌دهد. احتمال رخداد بر مبنای 1 تا 10 سنجیده می‌شود. بررسی سوابق و مدارک گذشته بسیار مفید است.

 • 7 -نرخ احتمال کشف خطر

احتمال کشف نوعی ارزیابی از میزان توانایی است که به منظور شناسایی یک علت یا مکانیزم وقوع خطر وجود دارد. بعبارت دیگر احتمال کشف ، توانایی پی بردن به خطر قبل از رخداد آن است.

نحوه محاسبه RPN (نمره اولويت خطرپذيری)

 • این نمره حاصلضرب سه عدد وخامت (S ) احتمال وقوع ( O ) و احتمال کشف ( D ) است .

RPN= Severity x Occurance x Detection

عدد RPN بدست آمده را بطور معمول عدد اولویت ریسک می نامند. ناگفته پیداست که حاصل نهایی محاسبات عددی بین 1 و 1000 خواهد بود.

فرم اولیه FMEA

1.نام دستگاه :                                       4. محصول :2.مسئول دستگاه :                                   5. تاریخ شروع تحلیل :3.درگیری قسمتهای دیگر :                         6. تاریخ بازبینی مجدد :
جزء دستگاهحالت شکست بالقوهاثر شکست بالقوهشدت اثر ((Sعلل شکست بالقوهاحتمال وقوع (O)روشهای شناساییدرجه شناسایی (D)اقدامات پیشنهادیRPN

جدول شدت خطر

رتبهشدت اثرشرح
10خطرناک ـ بدون هشداروخامت تاسف بار مثل خطر مرگ ، تخریب کامل
9خطرناک ـ با هشداروخامت تاسف بار اما همراه با هشدار است
8خیلی زیادوخامت جبران ناپذیر است- عدم توانایی انجام وظیفه اصلی

از دست دادن یک عضو بدن7زیادوخامت زیاد همانند آتش گرفتن تجهیزات سوختگی بدن6متوسطوخامت کم است مانند ضرب دیدگی ،مسمومیت خفیف غذایی5کموخامت خیلی کم مانند ضرب دیدگی ، مسمومیت خفیف غذای4خیلی کموخامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد آن را احساس می‌کنند

نشت جزئی گاز3اثرات جزئیاثر جزئی بر جا می‌گذارد مثل خراش دست هنگام تراشکاری2خیلی جزئیاثر خیلی جزئی دارد1هیچبدون اثر

جدول احتمال کشف

معیار : احتمال کشف خطرقابلیت کشفرتبه
هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست مطلقاً هیچ10
احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و اشکار شودخیلی ناچیز9
 احتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شودناچیز8
احتمالی خیلی کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شودخیلی کم7
احتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شودکم6
در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شودمتوسط5
احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شودنسبتاً زیاد4
احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شودزیاد3
 احتمال خیلی زیاد وجود داردخیلی زیاد2
تقریباً بطور حتم با کنترلهای موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود.تقریباً حتمی1

جدول احتمال وقوع

احتمال رخداد خطرنرخ های احتمالی خطررتبه
بسیار زیاد – خطر تقریبا اجتناب ناپذیر است1در 2 یا بیش از آن

1در 310

9زیاد خطر های تکراری1در8

1در 208

7متوسط- خطر های مورد1در 80

1در 400

1 در 20006

5

4کم : خطر های نسبتا نادر1 در 15000

1در 15000003

2بعید:خطر نا محتمل استکمتر از 1 در 150000001

تعیین سطح ریسک قابل قبول

در روش استفاده شده در این تحقیق برای میزان سطح ریسک قابل قبول از عدد معیار ریسک استفاده گردیده است . معیار ریسک شاخصی برای جداسازی میزان ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول می باشد . خطایی که عدد RPN آن بالاتر از معیار ریسک باشد غیر قابل قبول و اگر پایین تر از معیار ریسک باشد قابل قبول خواهد بود . برای تعیین میزان معیار ریسک بدین صورت عمل می شود که برای هر جزء دستگاه بر اساس عدد RPN و سطح بحران آن جزء ، نموداری نقطه ای ترسیم می شود . با توجه به نمودار، اولین نقطه ای که در سطح بحران 3 قرار می گیرد معیار ریسک برای دستگاه می باشد .

http://s5.picofile.com/file/8125244350/Picture1.png

تعریف سطوح بحرانی

 • تعریف سطوح بحرانی :
 • سطح 1 : سطح عادی که در آن هر سه فاکتور عدد RPN دارای عددی کمتر از 6 می باشند و یا اینکه عدد RPN پایین است و نیاز به اقدامات پیشگیرانه احساس نمی شود.
 • سطح 2 : سطح نیمه بحرانی که در آن حداکثر یک فاکتور از سه فاکتور عدد RPN دارای مقادیری بالاتر از 6 است ولی عدد RPN پایین است . در اینصورت ارایه اقدامات پیشگیرانه ضروری است .
 • سطح 3 : سطح بحرانی که در آن حداقل دو فاکتور از سه فاکتور عدد RPN دارای مقادیر بالاتر از 6 باشند و عدد RPN نیز بالا می باشد . مسلم است که این سطح نیاز به اقدامات پیشگیرانه فوری دارد .

توجه به تمامی فاکتورهای FMEA

 • نکته قابل بحث در استفاده از FMEA توجه به اهمیت نسبی رتبه های شدت ، احتمال وقوع و قابلیت ردیابی مخاطرات می باشد. جهت درک بهتر مساله ، برای مثال در دو حالت خرابی مختلف که رتبه های شدت خرابی ، احتمال وقوع و میزان ردیابی 2،1،6 و 2،3،2 باشد RPN=12 است ، در حالیکه میزان شدت خطر در این دو حالت تفاوت زیادی دارد .

بخش عملی تحقیق ( آشنایی با دستگاه کاردینگ )

http://s5.picofile.com/file/8125244718/Picture2.jpg

تجزیه و تحلیل دستگاه کاردینگ به منظور استفاده از روش FMEA

مراحل انجام اين تحقیق به صورت کلی به شرح زیر می باشد :

 • 1. مشخص کردن سیستم و نحوه عملکرد آن

ابتدا سیستم کلی که شامل سالن ریسندگی ، کارگران و … می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 • 2. جمع آوري اطلاعات از طریق :

صحبت با افراد مطلع و مسئول و اپراتور دستگاه

استفاده از روش طوفان فكري برای آشنايي با نحوه عملكرد و ریسک های مربوط به دستگاه

استفاده از منابع علمی همچون مقالات، کتب و ا ينترنت

 • 3. تعيين خطا ها، علل بروز خطاها و آثار ناشي از آنها
 • 4. امتيازدهي به سه فاكتور رخداد، وخامت واحتمال كشف
 • 5. محاسبه RPN
 • 6. تهیه پیشنهادات و دستورالعمل جهت ارائه به مسئولین شرکت

فرم 3 – برگه کار FMEA تکمیل شده

http://s5.picofile.com/file/8125245142/Picture3.jpg

http://s5.picofile.com/file/8125245450/Picture4.jpg

دیاگرام معیار ریسک و اعداد RPN

 • براي تعیین عدد معیار ریسک ( سطح قابل قبول ريسک) در اين تحقیق به این ترتیب عمل شده است که پس از محاسبه RPN برای تمامی زیر سیستم ها، نموداری نقطه ای بر اساس دو فاکتور سطح بحران و عدد RPN ترسیم شد که در این نمودار علاوه بر مشخص شدن اعداد RPN ، تعداد خطاهای موجود در هر سطح نیز نشان داده شده اند .
 • باتوجه به نمودار، اولين نقطه اي که در سطح 3 قرار مي گيرد مشخص کننده معيار ريسک مي باشد که در اینجا عدد 252 به عنوان مرز ریسک های قابل قبول و غیر قابل قبول تعیین شده است.

                           بر اساس عدد RPN                                                                            براساس شدت ریسک

http://s5.picofile.com/file/8125246042/Picture5.pnghttp://s5.picofile.com/file/8125246084/Picture6.png

                                      براساس احتمال وقوع                                                                                                 بر اساس احتمال کشف

http://s5.picofile.com/file/8125246176/Picture7.pnghttp://s5.picofile.com/file/8125246184/Picture8.png

http://s5.picofile.com/file/8125246218/Picture9.png

اقدامات اصلاحی و پیشنهادات

 • اقدامات اصلاحي مزبور در جهت کاهش نمره عوامل شدت اثر، احتمال وقوع و شناسايي خطا صورت مي پذيرد .
 • در صورتيكه امكان حذف وقوع خطا ميسر باشد اين اقدام پيش از هر اقدام ديگري توصيه مي گردد . در عين حال حداقل واکنش ممكن در برابر يك خطا ايجاد امكاني براي شناسايي بهتر خطا مي باشد ٠
 • در نتيجه اقدامات اصلاحي به ترتيب زیر توصيه مي گردند :
 • ١ – انجام اقدامات اصلاحي پيشگيرانه در جهت حذف احتمال وقوع
 • ٢ – انجام اقدامات اصلاحي پيشگيرانه در جهت کاهش شدت
 • ٣ – انجام اقدامات اصلاحي پيشگيرانه در جهت کاهش احتمال وقوع
 • ۴ – انجام اقدامات اصلاحي پيشگيرانه در جهت افزايش امكان شناسايي و آشكارسازي خطا قبل از تحويل محصول به مشتر ي
 • ۵- انجام اقدامات اصلاحي پيشگيرانه در جهت افزايش امكان شناسايي و آشكارسازي خطا در زمان استفاده از محصول توسط مشتري

پیشنهادات

 • 1. نصب و استقرار جعبه وسائل کمکهاي اوليه به تعداد کافي در قسمتهاي مختلف سالن و آموزش کمک های اولیه به یکی از افراد سالن ریسندگی که همیشه در سالن حضور دارد.
 • 2. تهیه و نصب تابلوهای هشدار دهنده و آموزشی در مجاورت دستگاه
 • 3. آموزش به سایر افراد تا در هنگام کار با اپراتور دستگاه کاردینگ صحبت نکنند
 • 4. تاکید بر تمیز نمودن دستگاه پس از پایان هر روز کاری
 • 5. عدم استفاده از لباس گشاد و آستین دار
 • 6. الزام کارگر به استفاده از ابزار آلات مناسب به جای دست
 • 7. خاموش کردن دستگاه هنگام تمیز نمودن مخزن
 • 8. استفاده از وسیله ای همچون آب پاش به جای دست برای قسمت غلطکهای استیل
 • 9. استفاده از حفاظ برای قسمت دریچه
 • 10. استفاده از برس به جای دست برای تمیز کردن دافر
  • بعد از اينكه اقدام اصلاحي مشخص گرديد فرد يا بخشي از سازمان بايد مسئوليت اجراي آن را به عهده بگيرد. نام فرد مربوطه و حداکثر زماني که بايد اقدام لازم انجام شود باید ثبت گردد .
  • پس از انجام اقدامات فوق و پس از مدت زمان معین، ارزیابی مجدد از ریسک ها انجام می شود تا مشخص گردد که اجرای اقدامات اصلاحی در جهت کاهش ریسک ها مفید بوده است یا خیر.

این بخش مخصوص اعضای vip سایت می باشد
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
پس از ثبت نام و ورود به سایت اشتراک VIP بخرید


 

Refrences

1 – میر سراجی ، شبنم و همکاران . مقالهتجزیه و تحلیل خطا و آثار ناشی از آن در کارگاه ماشین ابزار از طریق تعیین سطح بحران ، 1386

2- افضل آبادی ، محمد حسین و همکاران .آنالیز خطر در شرکت فولاد آلیاژی ایران با استفاده از روش FMEA ، اولین کنفرانس بین المللی جایگاه HSEدر سازمانها – اصفهان 1386

3- امیری ، شهرام . FMEA و بکارگیری آن در یک واحد صنعتی ، پایان نامه فوق لیسانس مهندسی صنایع ، دانشگاه تهران ، 1377

4- عبدالشاه ، محمد . کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست ( FMEA ) در ایمنی کار با ماشین های تزریق پلاستیک ، اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ، اسفند 84

 

نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA
رتبه 3 از بین 1 رای

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
26 پاسخ
 1. حسین
  حسین says:

  باسلام خدمت اقای مهندس و تشکر بابت این سایت پر محتواتون
  در رابطه با ارزیابی ریسک به روش fmea برای شغل نصاب اسکلت فلزی می خاستم بپرسم ایا فایلی دارین که راهنما باشه

  پاسخ دادن
 2. محمد رضا
  محمد رضا says:

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت
  سایت عالی و پر محتوایی دارید
  من در مورد ارزیابی ریسک در مدیریت ناوگان خودرویی یکسری محاسبات لازم دارم داخل سایت میذارید؟

  پاسخ دادن
 3. محمودی
  محمودی says:

  با سلام
  من در مورد ارزیابی ریسک در تولید قطعات خودرو به روش متالورژی پودر در حال تحقیق هستم . می خواستم ببینم در این مورد کمکی می توانید به من بدهید.
  با سپاس

  پاسخ دادن
 4. حسین چالیک
  حسین چالیک says:

  با عرض سلام و خسته نباشید و همچنین تشکر بخاطر مطالب مفیدتون
  در مورد ریسک های شغل آتش نشانی و محاسباتش از طریق روش fmea مطلبی دارید در دسترس بنده قرار بدید؟
  سپاسگذارم.

  پاسخ دادن
 5. sara
  sara says:

  سلام,با تشکر از زحمات شما
  ببخشید نمیتوانم فایل پاور پوینت را دانلود کنم,چگونه باید اینکار را انجام دهم؟

  پاسخ دادن
 6. مجید نادری
  مجید نادری says:

  باسلام و خسته نباشید.میخاستم ببینیم این روش ارزیابی در کدام شرکت ریسندگی انجام شده !داخل ایران یا خارج !یا فایل ترجمه شده
  اگه اسم شرکت ریسندگی رو امکانش هست نام ببرید

  پاسخ دادن
  • Sirvan Sheikhi
   Sirvan Sheikhi says:

   این ارزیابی در قالب فایل پاورپوینت هست ولی ارزیابی که در فروشگاه می باشد در قالب اکسل است.
   در فروشگاه هم نوع فایلش گفته شده که اکسل است.
   برای دانلود محصولی که خریداری کردید بعد از وارد شدن به حساب کاربری بهاین لینک مراجعه کنید.

   پاسخ دادن
   • fakhradinrafatpour@gmail.com
    fakhradinrafatpour@gmail.com says:

    با سلام مجدد دوست عزیز من فایل اکسل را خودم در محل کار خودم کار کردم فقط میخواستم از مطالب فایل پاور(در صورت موجود بودن ) که بخشی از آن در بالا اومده استفاده کنم که متاسفانه فایل پاور موجود نیست . در صورتی که گفته بود اکسل اقدام به خرید نمیکردم . مشابه کاری که خودم انجام دادم .

    پاسخ دادن
    • Sirvan Sheikhi
     Sirvan Sheikhi says:

     برای دانلود پاورپوینت باید اکانت ویژه خود را فعال می کردید که به جاش محصول فروشگاه را خریداری کردید.
     لینک دانلود فایل پاورپوینت به ایمیلتون ارسال شد.

     پاسخ دادن
 7. fakhradinrafatpour@gmail.com
  fakhradinrafatpour@gmail.com says:

  نمونه عملی ارزیابی ریسک به روش FMEA

  در این پاورپوینت با ارزیابی ریسک به روش FMEA آشنا خواهید شد .؟؟؟؟؟ جایی قید نکرده فایل اکسل است . !!!!!!!!!!!

  پاسخ دادن
 8. علي عزتي اسد
  علي عزتي اسد says:

  سلام آقاسيروان
  دو تا سئوال داشتم:
  1-آيا اين تكنيك در صنعت بانكداري هم قابل اجراست؟
  2-مثلا ريسك عملياتي بانك را حساب كنيم؟
  درضمن در صورت مثبت بودن پاسخ چطور مي توان از كمك و مساعدت شما بهره مند گرديد.
  با تشكر فراوان

  پاسخ دادن
  • Sirvan Sheikhi
   Sirvan Sheikhi says:

   سلام
   در کارهای بانکی بیشترین خطری که کارمندان را تهدید می کند از لحاظ روانی و اسکلتی-عضلانی است که بیشتر باید ارزیابی پوسچر انجام شود تا ارزیابی ریسک.
   ارزیابی ریسک هم روش های متفاوتی داره که بهترین روش rosa است.
   در خدمت هستیم

   پاسخ دادن
   • علي عزتي اسد
    علي عزتي اسد says:

    با سلام و عرض ادب و احترام
    ريسك عملياتي عبارتست احتمال بروز زيان ناشي از فرآيندها و روش ها ، افراد و سيستم هاي نا مناسب و نا توان داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارجي مي باشد .
    مديريت ريسك شامل چهار مرحله مي باشد:
    1-مرحله شناسائي 2-مرحله اندازه گيري 3-مرحله گزارش دهي 4-مرحله كنترل و كاهش ريسك
    هدف استفاده از تكنيك FMEA فقط براي مرحله اول يعني شناسائي مخاطرات وزيان بالقوه ريسك عملياتي مربوط به فعاليت هاي 4 عامل :انسان،سيستم،روش هاي داخلي كار،رويدادهاي خارجي كار مي باشد.
    بنابراين درخواست من جهت استفاده از تكنيك شما مثلا براي شناسايي زيان هاي سيستم است.
    بانك هاي پيشرو بهره جستند ولي گرفتن خدمت را اختصاصي خودشون كردند.
    آيا ميشود براي ما هم كاربردي كنيم؟
    با تشكر از اينكه وقت گذاشتين و كمك كردين،ممنونم

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *