دستورالعمل طرح جامع ايمنی شهرها در برابر آتش سوزی

پیش فرض دستورالعمل طرح جامع ايمنی شهرها در برابر آتش سوزی

” بنام خدا”
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
معاونت امور شهرداری ها
دفتر هماهنگی خدمات شهری
دستورالعمل تهیه طرح جامع
ایمنی در برابر حریق
ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور
تابستان 1385
دستورالعمل تهیه طرح جامع ایمنی در برابر حریق
مقدمه
حریق با وجود پیشرفت های بسیار در تکنولوژی همچنان به عنوان یک معضل بر جوامع سایه افکنده است. بنابراین دستیابی به یک برنامه منظم ایمنی در برابر حریق در جهت کاهش تلفات و
خسارات بسیار اهمیت دارد. طرح جامع به عنوان یک برنامه پویا گام موثری در جهت پیشبرد این مهم است.از آنجایی که طر حهای جامع بسیاری در شهرهای دنیا تدوین و به اجرا درآمد هاند با
الگوگیری از آنها دستورالعمل مناسبی جهت تهیه طرح جامع ایمنی در برابر حریق در کشورمان ارایه می گردد. ابتدا به بررسی ضرورت طرح جامع پرداخته آنگاه سرفصل های مورد نیاز در طرح
تعریف می گردد.
طرح جامع و ضرورت آن
– تعریف طرح جامع:
طرح جامع عبارت است از برنام های پویا که برای پیشبرد خدمات خاصی از جامعه در یک محدوده زمانی خاص تعریف م یشود. به طور کلی آنچه در طرح جامعه م یآید شامل بررسی وضعیت کنونی
و پیشنهادات آتی در زمینه های مورد نیاز موضوع مد نظر است .
– تعریف طرح جامع ایمنی در برابر حریق:
طرح جامع ایمنی در برابر حریق آتش نشانی یک برنامه کاربردی در جهت پیشبرد خدمات اعلام و اطفا حریق ، امداد های پزشکی، منابع انسانی و غیر انسانی، کاهش ریس کهای موجود در جامعه ،
آموزش عمومی، بازرسی و پیشگیری است. به علت تغییرات مداوم محیط و جامعه ، انعطاف پذیری در طرح بسیار ضروری است .
ضرورت طرح جامع ایمنی در برابر حریق:
در طول زمان جامعه با حوادث و آتش سوزی های بیشماری روبرو شده است. با اعمال یک طرح جامع می توان از بروز اینگونه حوادث و پیامدهای آن جلوگیری نمود. اساس یک طرح جامع بر
پیشگیری قبل از وقوع استوار است. ضرورت طرح جامع در برابر حریق به دلیل نیاز به یک سیستم کم هزینه برای افزایش بهره وری است. انجام موارد زیر در یک طرح جامع در برابر حریق انتظار می
رود:
• پیشبرد نظام استخدامی سازمان آتش نشانی
• ایمن سازی خانه ها بر اساس قانون
• استقرار یک برنامه اعلام و اطفاء حریق در سراسر شهر
• استقرار سیستم های اعلام خطر در مجتمع ها و آپارتمان ها
• توجه به افزایش جمعیت شهری
• ساخت ایستگاه های آتش نشانی در صورت نیاز
• جمع آوری اطلاعات محلی و تحلیل داده ها برای تخمین ریسک
• شناسایی سطح خدمات کنونی
• جستجو و بررسی سطح خدمات مورد نیاز
• شناسایی خلأ خدماتی
• شناسایی راهکارهایی برای از بین بردن خلأها
کمیته برنامه ریزی طرح جامع:
– تعریف کمیته :
تیمی که به منظور ایجاد طرح جامع و ارزیابی مداوم آن بر اساس اهداف مورد نظر تشکیل می شود.
– مسائل مورد نظر در کمیته
– یک کمیته معمولا از افراد ذیل تشکیل می شود:
• رئیس کمیته
• سرپرست آتش نشانی
• معاون سرپرست
• اعضای تیم اجرایی از جمله مدیر اجرایی
• چند نفر از آتش نشان های شیفت (به عنوان مشاور )
• متخصص در برنامه ریزی شهری ( آشنا به شهر مورد نظر )
• نمایند گان مراکز ایمنی
• نماینده صنعت
• نماینده بیمه
• نماینده شورای شهر
لازم به ذکر است در صورت نیاز به هرنوع کارشناس دیگر بنا تصمیم کمیته، باید اقدامات کافی جهت عضویت این گونه افراد در کمیته داده شود.
– مراحل کار در کمیته:
• دستور از جانب مقامات مسئول (به عنوان مثال شورای شهر، شهردار و یا ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی)
• انتخاب اعضای کمیته
• تعیین رئیس توسط کمیته
• بررسی قوانین
• هدف گذاری
• بازدید از ایستگاه های آتش نشانی
• ثبت وضعیت کنونی در مورد خدمات ارائه شده و بررسی نیاز ها
• تعیین گروه های کاری جهت بررسی موارد و شناسایی خلاء خدماتی و بیان راهکارهای آن
• ارائه گزارشات به رئیس کمیته
• تدوین یک طرح خام (پیش طرح)
• جلسات بازنگری طرح خام
• تدوین طرح جامع
• بازنگری سالیانه طرح
– وظایفی که کمیته بر عهده دارد :
• پیشبرد وظایف اصلی مرکز آتش نشانی
• شناسایی آموزش های مورد نیاز برای پرسنل
• بررسی استانداردها
• بررسی تناوب بازرسی مورد نیاز
• بررسی نیاز های آموزش عمومی
• بررسی نیازهای تعمیرات و نگهداری
• شناسایی عوامل کاهش خسارات مالی و جانی
• بررسی صحت اطلاعات
– وظایف و اختیارات رئیس کمیته:
• دایر کردن جلسات در صورت نیاز
• گزارش به مقامات ذی صلاح
• به خدمت گرفتن نیروی مورد نیاز در کمیته بنا به صلاحدید کمیته
• دریافت گزارش کار از مدیر اجرایی
اجزای یک طرح جامع در برابر حریق
-1 مقدمه طرح
– تعریف:
مقدمه پیش درآمدی بر ضرورت طرح جامع در برابر حریق، مدل کلی آت شنشانی و نگاه کلی به طرح است.
– مسائل مورد نظر در مقدمه طرح :
• توضیح در مورد فواید پیشرفت آتش نشانی در شهر
• بررسی تلفات و حوادث و لزوم ایجاد طرح جامع
• بررسی هزینه های مالی آتش سوزی
• اثرات منفی آتش سوزی بر اقتصاد ، صنعت ، توریسم
• اثرات روانی آتش سوزی
• نظرگاه کلی تحقیقات
• بررسی تیم پروژه
• انتظارات مقامات از طرح
• روش کار طرح
• معرفی اعضای تیم اجرایی
• طرح جامع در یک نگاه
• مراحل تشکیل طرح
• اجزای طرح
• مدت اجرای طرح
• بررسی پیشنهادات دولت در صورت وجود
• مدل نموداری طرح جامع و توضیح در مورد آن
• معرفی سازمان های همکار در طرح جامع
• بررسی مراکز آتش نشانی شهر( هدف، تاریخچه، اولین ایستگاه آتش نشانی، محل و سال تاسیس)
• بررسی نقش زنان /نیرو های داوطلب در آتش نشانی
• وضعیت کنونی در طی پنج سال اخیر شامل تعداد وسایل، ساعات کاری و تعداد پرسنل
• تعداد تماس ها با آتش نشانی بر حسب سال
• بررسی روند افزایش یا کاهش تماس ها در طی سالهای اخیر
• نمودار دایره ای از درصد وظایف انجام شده توسط آتش نشانی در عملیات های مختلف
• بررسی میزان حجم کاری آتش نشانی در هرکدام از بخش های عملیاتی
-2 بیان هدف و دیدگاه
– تعریف هدف :
هدف طرح بیان رویکرد کلی طرح جامع است.
– مسائل مورد نظر در هدف :
• بیان شعار مرکز به عنوان هدف کلی
• دلیل اینگونه هدف گذاری
• انتخاب اهداف اصلی و سپس زیر هدف های لازم
– اهداف اصلی: اهداف کیفی کلان و توانایی های مورد نظر آتش نشانی
– زیر هدف ها: اهداف کمی برای دستیابی به اهداف اصلی
– هدف اول: به حداقل رساندن آمار مرگ و میر و جراحتها
– زیر هدف ها:
الف)کاهش وقایع آتش سوزی
ب) کاهش درصد تلفات مردم
ج) کاهش درصد تلفات آتش نشان ها
– هدف دوم: حداقل کردن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
– هزینه های مستقیم: آسیب به ساختمان ها و محتویات آنها
– هزینه های غیر مستقیم: امداد پزشکی، کاهش درآمدها، کاهش بهره وری ، و زیان های اقتصادی آتش.
– زیر هدف ها:
الف) کاهش هزینه های مستقیم به ازای هر اطفای حریق
ب) افزایش پوشش حوادث آتش سوزی
ج) افزایش پوشش حریق های ناخواسته در فضای باز
– هدف سوم: افزایش بهره وری در امداد پزشکی
– زیر هدف ها:
الف) افزایش عملیات نجات موفق
ب) افزایش آموزش کمک های اولیه
هدف چهارم: کاهش تاثیر مواد خطرناک آزاد شده
– زیر هدف ها:
الف) کاهش متوسط آزادشدن مواد خطرناک بر اساس واحد خاص از جمعیت (مثلا هر هزار نفر)
ب ) ارتقاء عملیات آتش نشانی و افزایش سیستم های اطفاء، وسایل و تجهیزات
– تعریف دیدگاه:
دیدگاه افق ارزشمند طرح م یباشد. معمولا در این بخش یک جمله به عنوان پشتوانه ارزشی هدف بیان می شود (مثلاً دیدگاه ایمنی یا مالی)
– مسائل مورد نظر در دیدگاه:
• ارزش های دیدگاه مانند همکاری، فضای باز گفتگو، بهره وری و…
• روح اصلی کار آتش نشان ها
-3 خلاصه اجرایی
– تعریف:
تشریح اهداف و دیدگاه کلی طرح و خلاصه ای از رویکردهایی که به این اهداف منجر می شود.
– مسائل مورد نظر در خلاصه اجرایی:
• بیان هدف طرح به صورت کلی
• عوامل مورد نظر در طرح
• روش های جمع آوری اطلاعات
• بازنگری نیازمندی های اولیه آتش نشانی
• نحوه شناسایی اهداف
• ارزیابی اهداف
• بررسی امکان تعیین استانداردها با استفاده از تجربه ایستگاه ها و سایر شهرها
• بررسی چشم انداز در بازه زمانی دلخواه
• بررسی سرفصل های طرح
• میزان دستیابی مرکز به اهداف
• بازنگری تحقیقات انجام شده و پیشنهادات
• بررسی میزان بودجه مالی
• بررسی انتظارات کمیته از سازمان های مسئول
• تشریح نقش مردم در خدمات آتش نشانی
• شناسایی سازمان های همکار
• بررسی نقش آتش نشان های داوطلب
• بررسی مدل پیشنهادی کمیته
• بررسی مزایا و معایب مدل
• تاثیرات آتش سوزی مانند تاثیر جانی (مرگ پرسنل یا افراد عادی)، تاثیر مالی (محیط زیست، مالیات، بناهای تاریخی، بیمه و…) و تاثیر روانی
• بالا بردن بهره وری برنامه های پیشگیری از آتش
• بررسی عقیده عمومی در مورد آتش نشانی به عنوان مثال بررسی نظرات سازمان های درگیر، میزان آگاهی مردم در مورد آتش و تاثیر برنامه های آموزشی در رشد فرهنگ جامعه
• ارزیابی ریسک (توجه به نوع ساختمان، وسایل و تجهیزات)
• توانایی در آشکارسازی بهنگام آتش و اطفاء به موقع آن
• اهمیت زمان در اطفاء آتش سوزی
-4 توصیف شهر
– تعریف:
آشنایی با شهر مورد نظر و ویژگی های مختلف آن نظیر جمعیت، نوع کاربری، مناطق جغرافیایی و شرایط زیستی و…
– مسائل مورد نظر در توصیف شهر:
• تشریح ویژگی های شهری
• خدمات ارائه شده در شهر
• تاریخچه ایجاد مراکز آتش نشانی در شهر تا به امروز
• دانش پرسنل آتش نشانی
• افتخارات
• میزان جمعیت
• درصد میزان رشد جمعیت
• جدول میزان رشد جمعیت در سال های اخیر
• پیش بینی جمعیت در آینده
• سن شهر
• وضعیت جغرافیایی شهر
• مساحت شهر
• همسایگان
• وجود رود، رودخانه، دریا
• بافت پوششی منطقه
• خصوصیات اقتصادی جامعه
• بررسی درآمد سرانه شهر
• تعداد مشاغل حال و آینده
• مراکز مهم اقتصادی
• تکنولوژی
• ریسک موجود در شهر
• ساخت و ساز در شهر
• نوع ساختمان ها (مسکونی ، تجاری ،حومه و فضای باز)
• برنامه آینده در مورد ساخت و ساز
• تعداد مجوز های ساخت و ساز بر حسب سال
• بررسی گسترش استفاده از زمین و تغییر کاربری
• بررسی میزان حوادث و تلفات
• مسائل تحت پوشش آتش نشانی (عملیات ایستگاه های آتش نشانی)
• استانداردهای خدمات
• بررسی آمار زمان های مواجهه و تحلیل آنها بر اساس استاندارد ها
• شناسایی خلا خدماتی
• تعداد نیروهای آتش نشانی
• شناسایی حداقل نیروی انسانی برای اولین حضور
• عوامل موثر در استخدام پرسنل تمام وقت
• هزینه استخدام پرسنل تمام وقت
• تقسیم بندی مناطق جغرافیایی بر اساس ریسک
• مشخص کردن محدوده جغرافیایی تحت پوشش حوزه استحفاظی هر ایستگاه
• آمار امداد پزشکی و تشریح استانداردها و آموزش پزشکی
• سازمان های مسئول امداد پزشکی
• درصد شانس نجات بیمار بر اساس زمان امداد
-5 چارت سازمانی
– تعریف:
نموداری که روابط شغلی یک سازمان را به صورت سلسله مراتب بیان می کند.
– مسایل مورد نظر:
• سازمان تعیین کننده نوع و تعداد پرسنل
• تعیین افراد در زیرگروه های اداری ، اجرایی و آموزشی
• تشریح وضعیت سازمان در مورد امداد پزشکی
• تعیین شرایط آتش نشانان داوطلب و نیمه وقت
• تشریح وظایف
-6 عملیات ایستگاه های آتش نشانی
-6-1 واکنش اضطراری
– تعریف:
واکنش اضطراری عبارت است از دریافت اعلام خطر، آمادگی جهت واکنش، اعزام نیرو به محل حادثه و مقابله با آن تا رفع خطر
– اهمیت زمان واکنش:
عامل اصلی در واکنش اضطراری “زمان واکنش” می باشد. اگر واکنش نیرو به موقع باشد، عملیات نیز با موفقیت همراه خواهد بود. دلیل این امر تاثیر بسیار زیاد زمان بر پیشروی عوارض آتش سوزی است. بنابراین بهتر است قبل از بررسی موارد واکنش اضطراری به بررسی زمان واکنش پرداخته شود.
آتش تا زمانی که تمام مواد سوختنی موجود در محیط را بسوزاند، بسیار سریع گسترش می یابد و می رسد .با تحت حرارت قرار گرفتن همه (Flashover) بعد از آن به نقطه بحرانی فرا اشتعال
محتویات محیط، بخارهای قابل اشتعال متصاعد شده و در مجاورت آنها همه چیز در آن واحد می سوزد. این خاصیت فرا اشتعالی نام دارد. در نقطه فرا اشتعال آتش محیط را احاطه کرده و دما می
تواند به بالاتر از ٢٠٠٠ درجه فارنهایت برسد. فرا اشتعالی معمولا ٦تا ٩دقیقه بعد از شروع آتش سوزی رخ می دهد.
هنگامیکه عملیات واکنش قبل از رسیدن آتش به نقطه فرا اشتعال رخ بدهد، نیرو و آب کمی برای اطفاء نیاز است، در غیر این صورت بعد از مرحله فرا اشتعالی، سیست مهای معمولی اطفاء تاثیر
زیادی بر کاهش خسارت نخواهند داشت و به دلیل تجمع دودها و گاز های حاصل از آتش شانس تخلیه کاهش خواهد یافت. علاوه بر این مواجهه با نقطه فرا اشتعالی سلامت آتش نشان ها را نیز به
مخاطره می اندازد بنابراین تمام هدف واکنش در مقابل اطفاء حداکثر زمان ٦تا ٩دقیقه می باشد. لازم به ذکر است با نصب سیستم های آبپاش خودکار ، احتمال فرااشتعالی به طرز مطلوبی کاهش
می یابد. با توجه با اهمیت زمان واکنش با بررسی اجزای آن می توانیم اقداماتی بهینه در جهت کاهش آن انجام دهیم.
– اجزای زمان واکنش:
– جزء اول: زمان کشف
به زمانی اطلاق می شود که آتش توسط آشکارسازهای خودکار یا افراد تشخیص داده می شود. این زمان با روش های اعلام خطر صحیح، وجود سیست مهای آبپاش خودکار، اجرای صحیح دستورالعمل ها و آموزش عمومی به حداقل می رسد.
– جزء دوم :زمان اطلاع رسانی
مدت زمانی است که ایستگاه آتش نشانی متوجه اعلام خطر می شود.
– جزءسوم :زمان خروج نیروها
این زمان فاصله زمانی بین دریافت اعلام خطر توسط مرکز و اعزام نیروهاست. این زمان تابع زمان آماده شدن نیرو ها می باشد که با آموزش کاهش می یابد.
– جزء چهارم :زمان مسافت طی شده
مدت زمانی است که از هنگام خروج نیروها از ایستگاه تا رسیدن به صحنه طول می کشد. این زمان تابع فاصله ، شرایط جاده ای ، ترافیک ، آب و هوا ، موقعیت روز و سرعت خودروی آتش نشانی است. این زمان بیشترین سهم را از کل زمان به خود اختصاص می دهد.
– جزء پنجم: زمان برپایی وسایل و تجهیزات در صحنه
زمان بین رسیدن اولین نیروی کمکی و لحظه آغاز عملیات اطفاء حریق می باشد.کاهش این زمان نیازمند دریافت اطلاعات درست از صحنه است.
مسائل مورد نظر در واکنش اضطراری:
– طرح علمی اهمیت زمان
– بررسی اجزاء زمان واکنش
– بررسی استانداردها و وضعیت مرکز در مقایسه با آنها
– بیان راهکارهای دستیابی به سطوح استاندارد
– بررسی وضعیت مرکز بر اساس آمار شهری
• درصد پوشش اجزای زمان واکنش توسط هرکدام از ایستگاه ها
• میزان اطلاع مرکز از حادثه بر حسب زمان تلف شده از شروع حادثه
• نمودار میانگین زمان مواجهه(ثانیه) در طی سال های اخیر
– بررسی تغییر روند در زمان واکنش
– بررسی فاکتورهای موثر در زمان واکنش
• اجزای زمان واکنش
• مکان ایستگاه
• مشکلات دیگر مانند “دور از دسترس”
• مقایسه رشد جمعیت و رشد ارائه خدمات
• درصد تماس های هرایستگاه از کل تماس ها
• بررسی تغییر حجم کار نسبت به موقعیت زمانی (ساعت، روز، هفته)
• نمودار تعداد تماس ها بر حسب موقعیت روز
• بررسی عوامل کاهش کارایی افراد مانند استرس و خستگی و…
– بررسی اثرمسافت بر زمان واکنش
• تعریف مناطق دور از دسترس هر ایستگاه بنا به شرایط شهر و بیان راه حل
– بررسی اثر ترافیک
• راه حل های موجود و پیشنهادی برای خنثی کردن اثر ترافیک
– کاهش زمان واکنش به وسیله راهکارهای زیر:
• امداد سیار (مزایای کیفی و کمی ، وظایف آنها ، مکان یابی )
• ایستگاه های اضافی (بیان دلیل در صورت نیاز و مکان یابی بهینه)
– تعداد افراد مورد نیاز برای یک حادثه
• بررسی تعداد افراد مورد نیاز برای یک حادثه بر اساس استانداردها
– تعریف وظایف افرادی که می توانند سرپرستی واکنش را برعهده بگیرند:
• مدیریت
• سرپرست عملیات
• سرپرست پیشگیری و آموزش
• دیگر سرپرستان
– بررسی توان جداگانه هر ایستگاه بر اساس
• تعداد نفرات
• درصد مواقع خروج اولین واحد در بازه های زمانی مختلف برای هر ایستگاه به صورت
جداگانه
• وضعیت خدمات ارایه شده در مقایسه با استاندارد
• بررسی عوامل موثر در اجزای زمان واکنش و عملکرد مراکز
– راهکارهای موجود برای واکنش هایی که نیازمند نیرو از چندین ایستگاه می باشد:
• واکنش چند ایستگاهی:
به منظور افزایش توان واکنش در صورت صلاحدید سرپرست می توان از ایستگاه های دیگر نیز کمک گرفت .
• تیم های خدمات ویژه برای امداد و نجات و مواد خطرناک
• تعداد افراد مورد نیاز
– تعریف پیش طرح حریق
– جریان آب مورد نیاز
• تشریح لزوم آگاهی از آن
• بیان استاندارد های مختلف در مورد آن
– اطفاء حریق در سازه های شهری
• تشریح تاریخچه سازه ها درشهر(بررسی آماری)
مهمترین ویژگی آت شهای ساز های، تغییر وضعیت آتش است. با گسترش آتش، آبپاش های خودکار نیز جوابگو نیستند، بنابراین رسیدن نیروهای دوم واکنش بسیارمهم است.
• خطرات تغییر وضعیت آتش عبارتند از
الف) خستگی نیروها
ب )ریزش ساختمان
ج )بالا رفتن دمای آتش و افزایش جراحات
د )کاهش احتمال نجات افراد
• بررسی میزان تجهیزات مورد نیاز برای گروه دوم واکنش
• خصوصیات ساختمان ها می توانند برعوارض آتش تاثیر بگذارند
الف) طراحی و نوع ساختمان مثلا جای دیوارها و محل خروج
ب) محتویات ساختمان
ج) نوع مصالح مورد استفاده در بنا
-6-2 پیشگیری
– تعریف:
پیشگیری سلسله برنامه های دائمی نظیر هماهنگی با استاندارد ها ،ارزیابی کارایی واکنش، اطلاع رسانی به جامعه ، تشویق مردم به استفاده از وسایل اعلام و اطفاء حریق برای جلوگیری از وقوع
آتش است.
– مسائل مورد نظر:
• اهداف پیشگیری
• بیان تبصره های دولتی در این مورد
• بیان استانداردها
• مقام مسئول از دیدگاه دولت
• بررسی میزان دانش مورد نیاز
در حقیقت یکی از بهترین راه های پیشگیری، بازرسی است که در بخش بعد جداگانه مطرح می شود.
-6-3 بازرسی
– تعریف :
بازرسی سلسله برنام ههای دائمی جهت کاهش بروز آت شسوزی از طریق جستجوی موارد خطر و حداقل کردن آنها است.
– مسائل مورد نظر:
• بیان اهداف بازرسی
• بیان تبصره های دولتی در این مورد
• بیان استانداردها
• مقام مسئول از دیدگاه دولت
• بیان شعار مرکز در این مورد
• اهمیت بازرسی در صحنه از دیدگاه مرکز
• نقش سازمان های درگیر(مثلا پلیس)
• میزان بازرسی توسط مرکز(مثلا تعداد ساعات بازرسی از یک محل مشخص در سال)
• اداره اعزام بازرسان
• توجه به آمار و به روز کردن دانش و اطلاعات بازرسان
.(3 – • تعداد ساعات بازرسی با توجه به ریسک (جدول 13
جدول – بازرسی اماکن مختلف شهر
ملاحظات میزان ریسک
(کم،متوسط، زیاد )
تعداد بازرسی های لازم بر
اساس استاندارد
تعداد بازرسی های
کنونی محل
سالن های نمایش
مساجد
سالن های اجتماع
محل های خاص مانند مصلاها
رستوران ها
مدارس
درمانگاه ها
استخرها
زندان ها یا محل های تحت نظارت
درمانگاه ها
مراکز نیازمند خدمات ویژه مانند
بیمارستان ها،، آسایشگاه ها
آپارتمان ها،سوئیت ها
هتل ها، متل ها
مراکز خدمات تجاری و حرفه ای مانند بانک
ها و دفاتر
صنایع خطرناک
صنایع نیمه خطرناک
صنایع کم خطر
مراکز ایستگاه های پلیس
ایستگاه های گازو پمپ بنزین ها
مراکز تجاری تازه تاسیس
انبار های خطرناک
انبارهای کم خطر
فضاهای باز مانند پارک ها و باغ وحش ها
مکان های تفریحی مانند شهربازی
-6-4 مواد خطرناک
– تعریف:
– مواد خطرناک موادی هستند که جزو کلاس های زیر قرار می گیرد:
الف) مواد منفجره
ب)گازهای آتشگیر
ج) مایعات آتشگیر
د) جامدات آتشگیر
ه) اکسیدکننده ها و پراکسیدهای ارگانیک
و) مواد سمی
ز) مواد رادیو اکتیو
ح) مواد خورنده
– مسائل مورد نظر:
• دلایل اهمیت مواد شیمیایی در شهر
الف) وجود صنایع خاص که منجر به حوادث می شود
ب) بررسی آماری حوادث مواد خطرناک در شهر
ج) بررسی ویژگی های مواد خطرناک در شهر
• دلایل افزایش یا کاهش تماس با مرکز برای حوادث خطرناک
الف) بررسی افزایش یا کاهش آگاهی عمومی
ب) بررسی تغییرات فرآیندهای تکنولوژیکی
ج) بررسی قوانین دولتی در این رابطه
د) نمودار بررسی تعداد تماس ها جهت مواد خطرناک در یک سال
– واکنش در مقابل مواد خطرناک:
تعریف: حفاظت جامعه در مقابل اثرات منفی مواد خطرناک در آتش سوزی ها و آزاد شدن کنترل
نشده آنها می باشد.
– تعیین مرکز مسئول در اینگونه حوادث
– سازمان های همکار
– پرد اخت کننده هزینه عملیات
– بررسی سهم اینگونه حوادث از کل حوادث
– تشریح نوع مواجهه با مواد خطرناک
– سطح آموزش پرسنل در این زمینه
• وجود متخصص در این زمینه
• دانش پرسنل
• بررسی نیرو های موسسات همکار در این زمینه
• انواع مواجهه با مواد خطرناک
• برقراری شرایط نرمال توسط نیروی حاضر در صحنه
• نیروی کمکی (اعضای نیمه وقت و داوطلب )
• درخواست از شهر
• درخواست از استان
– پیشگیری از حوادث مواد خطرناک
• آموزش عمومی (اهمیت دفع ایمن مواد)
• توجه به قوانین (اهمیت به انبار داری ، حمل ونقل و…)
– بازرسین مواد خطرناک
• تعریف وظایف
• چگونگی کمک به اجرای قوانین
• چگونگی به روز نگهداشتن مرکز از لحاظ استاندارد ها و قوانین
• جمع آوری اطلاعات
منبع:
دستورالعمل طرح جامع ايمنی شهرها در برابر آتش سوزی
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *