نوشته‌ها

اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز

اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز

/
بدلیل وسیع بودن طیف و اثرات گوناگون این دسته از پرتوها٬ اثرات ای…
اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز

پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش

/
پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفشجهت دانل…