نوشته‌ها

خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفره

/
خلاصه آفت کش ها و حشره کش های آلی کلره و فسفرهآفت  کش ها،…

کاربامات ها

/
کاربامات هااين حشره‌کش‌ها داراي کربن، ئيدروژن، اکسيژن و نيترو…