نوشته‌ها

پرتو از دیدگاه بهداشت

/
پرتو یا تشعشع عبارت است از انرژی که به صورت امواج یا ذرات در خل…

پرتوها

/
پرتوها پرتو يا تشعشع عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا …

اندازه گیری پرتو ها عوامل زیان آورناشی از پرتو

/
اندازه گیری پرتو ها  عوامل زیان آورناشی از پرتو تشعشعات يكي از مخاطرا…