نوشته‌ها

بررسي ميزان مواجهه صوتي و افت دائم شنوايي كارگران كارخانه ريسندگي شادريس يزد

/
بررسي ميزان مواجهه صوتي و افت دائم شنوايي كارگران كارخانه ريسن…

صدا، شنوايي سنجي و روشهاي سنجش آن

/
صدا، شنوايي سنجي و روشهاي سنجش آن صوت : در اثر ارتعاش يك جسم يا مجم…