مدیریت وکنترل پروژه

مدیریت وکنترل پروژه-Management and project control

مدیریت پروژه یا کنترل پروژه (به انگلیسی: Project management)‏ فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره میگیرد.

 1. – تعیین وضعیت واقعی پروژه
 2. – مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
 3. – در نظر گرفت اقدام اصلاحی

این مقاله شامل بخشهای زیر است:

بخش اول: پروژه چیست؟

 • تعریف پروژه
 • مشخصات پروژه
 • هدف واقلام تحویلی
 • تفاوت کارهای عملیاتی و پروژه ای
 • تعریف فعالیت و کار
 • تعریف منابع
 • هزینه فعالیت
 • برنامه ، سبد پروژه
 • ذینفان پروژه
 • مراحل انجام پروژه
 • ارکان انجام پروژه
 • نقش مشاور در انجام پروژه
 • انتخاب پیمانکار
 • برنامه ریزی پروژه، کنترل پروژه

بخش دوم: زمانبندی پروژه

 • ساختار اجزای کار
 • مزایای استفاده از ساختار اجزای کار
 • حد ریز کردن اجزا
 • انواع ساختار اجزای کار
 • نمودار گانت
 • رسم شبکه پروژه
 • شبکه برداری پروژه
 • قوانین شبکه برداری پروژه
 • فعالیت مجازی(موهومی)
 • کاربرد فعالیت مجازی (موهومی)
 • اشتباهات عمومی در ترسیم شبکه پروژه
 • مسیر( path)
 • طول مسیر و مسیر بحرانی
 • انجام محاسبات
 • شناوری( slack or flaot)
 • شناوری کلی( total flaot)
 • شناوری آزاد( free float)
 • شناوری مستقل(Independent Float)
 • شناور غیرمستقل (تداخلی) (Interfering Float)
 • حرکت پیشرو در مسیر پروژه Forward
 • حرکت پسرو در مسیر پروژه Backward
 • انواع وابستگی ها
 • شبکه های پیش نیازی (تقدمی)
 • ترسیم شبکه پیش نیازی

بخش سوم: تخصیص شبکه (Resource Allocation)

تخصیص منابع

قسمت اول از بخش سوم: تخصیص منابع محدود

 • انواع منابع
 • تغییر در زمانبندی پروژه
 • نمودار منابع مورد نیاز
 • استراژیهای تخصیص منابع محدود
 • تخصیص منابع محدود 2
 • تخصیص منابع محدود 3
 • الگوریتم تخصیص منابع محدود

بخش سوم: قسمت دوم: تسطیح منابع نامحدود(Resource Leveling)

 • تسطیح منابع نامحدود
 • الگوریتم برگس Burgess
 • محاسبات شبکه پروژه
 • انواع جداول

بخس سوم: قسمت سوم: موازنه هزینه وزمان

 • هدف ها و سرخط ها
 • موازنه هزینه وزمان
 • تحلیل موازنه هزینه وزمان
 • کاهش مدت زمان پروژه به مقدایر قابل قبول
 • رویکرد کاهش مدت زمان پروژه
 • تاثیر کاهش مدت زمان فعالیت بر هزینه های ان
 • کاهش هزینه های پروژه
 • مدل کاهش هزینه ه پروژه

بخش چهارم: کنترل پروژه

 • انواع کنترلهای پروژه
 • کنترل زمانی پروژه
 • کنترل پیشرفت پروژه
 • وزن دهی به غعالیت ها
 • کنترل پیشرفت فعالیت ها
 • درصد پیشرفت پروژه
 • سیستم مدیریت حاصله
 • شاخص های کنترل هزینه
 • مقایسه عملکرد پروژه

بخش پنجم: شبکه های PERT

روش آماری PERT

براورد زمان در روش PERT

 حجم: 6.945 KB

[divider]

مسیر بحرانی در مسیرپرت

فهرست منابع و ماخذ

1. حاج شیر محمدی، مدیریت و کنترل پروژه ( کاربر روشهای CPM، گرت و PM)، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان-مرکز انتشارات چاپ بیست و یکم 1390 .

2. گلشنی، مجتبی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهران، نشر زمان،  چاپ چهارم، 1389 .

Stevenson, W.J. 2005. Operations management. 8th ed. New York. McGraw-Hill/Irwin .3.

Larson, E. and C.F. Gray. 2010. Project Management: The Managerial Process. 5th ed. McGraw-Hill .4

 

 

 

مدیریت وکنترل پروژه
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟