عوامل شیمیایی طبقه بندی عوامل شیمیایی در محیط کار نمونه برداری فردی و محیطی استانداردهای نمونه برداری از عوامل شیمیایی خطاهای ناشی از نمونه برداری

کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96

/
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد بهداشت حرفه ای سال 96 درود خدمت کا…
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

اصول کلی شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

/
اصول کلی شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار اصول کلی شناسای…
پرتونگاری یا رادیوگرافی صنعتی

پرتونگاری یا رادیوگرافی صنعتی

/
پرتونگاری یا رادیوگرافی صنعتی Radiography or industrial radiography…
ارگونومی در توانبخشی افراد

بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان آور در بیمارستان

/
بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان آور در بیمارستان فایل تهیه…
پوسچر ایمنی و بهداشت حرفه ای

جزوه عوامل شیمیایی دکتر گلبابایی

/
جزوه عوامل شیمیایی دکتر گلبابایی The booklet chemical agents doc…
تعیین میزان مواجهه با گرد و غبار سیلیس آزاد

گرد و غبار و گاز و بخار

/
گرد و غبار و گاز و بخار Dust and Vapor یکی از عوامل تهدید کنند…
ایمنی در صنعت

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ

/
ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ The need to measure exposure ﭼﻜﻴﺪه  ﺑﻤﻨﻈﻮر…
وسایل حفاظتی تنفسی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ

/
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ Introduction to monitor worke…
وسایل حفاظتی تنفسی

جزوه عوامل شیمیایی محیط کار

/
جزوه عوامل شیمیایی محیط کار (Booklet chemical agents at wor…
متو اکسید کربن (CO)

پاورپوینت گاز منو اکسید کربن (CO)

/
پاورپوینت گاز منو اکسید کربن (CO) (PowerPoint carbon monoxide (CO مق…