عوامل شیمیایی طبقه بندی عوامل شیمیایی در محیط کار نمونه برداری فردی و محیطی استانداردهای نمونه برداری از عوامل شیمیایی خطاهای ناشی از نمونه برداری

پرتونگاری یا رادیوگرافی صنعتی

پرتونگاری یا رادیوگرافی صنعتی

/
پرتونگاری یا رادیوگرافی صنعتی Radiography or industrial radiography…
ارگونومی در توانبخشی افراد

بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان آور در بیمارستان

/
بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان آور در بیمارستان فایل تهیه…
پوسچر ایمنی و بهداشت حرفه ای

جزوه عوامل شیمیایی دکتر گلبابایی

/
جزوه عوامل شیمیایی دکتر گلبابایی The booklet chemical agents doc…
تعیین میزان مواجهه با گرد و غبار سیلیس آزاد

گرد و غبار و گاز و بخار

/
گرد و غبار و گاز و بخار Dust and Vapor یکی از عوامل تهدید کنند…
ایمنی در صنعت

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ

/
ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ The need to measure exposure ﭼﻜﻴﺪه  ﺑﻤﻨﻈﻮر…
وسایل حفاظتی تنفسی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ

/
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ Introduction to monitor worke…
وسایل حفاظتی تنفسی

جزوه عوامل شیمیایی محیط کار

/
جزوه عوامل شیمیایی محیط کار (Booklet chemical agents at wor…
متو اکسید کربن (CO)

پاورپوینت گاز منو اکسید کربن (CO)

/
پاورپوینت گاز منو اکسید کربن (CO) (PowerPoint carbon monoxide (CO مق…
تنش حرارتی در محیط کار

تنش حرارتی در محیط کار

/
تنش حرارتی در محیط کار Thermal stress in the workplace مقدمه …