عوامل زیان آور محیط کار مهمترین عوامل زیان اور محیط کار عبارتند از عوامل زیان اور فیزیکی, شیمیایی, ارگونومی, روانی و بیولوژیکی می باشد که مسئول بهداشت حرفه شناسایی, ارزیابی

آموزش عوامل زیان آور محیط کار (PPT)

/
آموزش عوامل زیان آور محیط کار (PPT) آموزش عوامل زیان آور محیط کار (PPT…
حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی

/
حفاظت کارکنان و بیماران در مراکز پرتو تشخیصی حفاظت کارکنان و بیمارا…
ارگونومی و کار

کار و ارگونومی

/
کار و ارگونومی کار و ارگونومی جهت كاركنان در صنايع در اكثر …
دزیمتری پرتو و انواع آن

دزیمتری پرتو و انواع آن

/
دزیمتری پرتو و انواع آن دزیمتری پرتو و انواع آن :دوزیمتر ها وس…
خطرات پرتو

ایمنی و حفاظت در برابر اشعه رادیواکتیو

/
ایمنی و حفاظت در برابر اشعه رادیواکتیو در صنعت براي تست نقاط جوش و آشكار كر…

رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی (SHERPA)

/
رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی (SHERPA) تهیه و تنظیم:…
صدا و اثرات آن

نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار

/
نمونه عملی اندازه گیری سر و صدا در محیط کار  صدا یکی از عامل…
حمل دستی بار

ارزیابی ریسک کارهای دستی (AMan TR)

/
ارزیابی ریسک کارهای دستی (AMan TR) ارزیابی ریسک کارهای دستی (AMan TR) …
ایمنی کار با پرتو

پاورپوینت کارگاه آموزشی پرتوها در محیط کار

/
پاورپوینت کارگاه آموزشی پرتوها در محیط کار پرتو یک عامل فیزیک…