ایمنی کار در ارتفاع یکی از پر خطرترین و حادثه خیز ترین کارها٬ کار در ارتفاع است که امار حوادث مربوط به آن گویای موضوع است. دستورالعمل های کار در ارتفاع و رعایت ایمنی در همه کاریهای که دارای ارتفاع است الزاما باید رعایت شود.

کار در پشت بام

کار در پشت بام ساختمان ها

/
کار در پشت بام ساختمان ها ROOF WORK برای بعضی از کارها ناگزیریم …
بهداشت حرفه ای

نکات ایمنی کار در ارتفاع

/
نکات ایمنی کار در ارتفاع Working at Height Safety Tips استفاد…