گرماو اثرات آن بر روی كارگران

گرماو اثرات آن بر روی كارگران

گرماواثرات آن بر روي كارگران

مقدمهكارگراني كه كارهاي سخت بدني انجام مي دهند ، كارگران مشاغلي مانند ريختهگري ، ذوب فلزات ، بلورسازي ، كشاورزيو….بخصوص در مناطق گرمسير يا در فصول گرم در معرض عوارض وآسيب هاي ناشي از گرما قرار دارند.دمايبدن انسان در حالت طبيعي 5/37 درجه سانتيگراد بوده وتغييرات دماي بدن بيشاز دو درجه كمتر يا بيشتر مي تواند اختلا لات شديد عملكرددستگاههايبدن وحتي مرگ را موجب شود.تبادل حرارت بدن با محيطتبادل حرارت در ميزاني متناسب با گرماي حاصل از سوخت و سازو شرايط محيطي انجام مي گيرد:

+S = +M + C+ R + K + D – E

هميشه از راه سوخت و ساز گرما در بدن توليد (+M)و از راه تبخير ازدست مي دهد (- E) واز راههاي جابجايي (+ C) و تابش (+ R) و هدايت (+ K) و تنفس و غذا و نوشيدني ها و دفع مواد زايد (+ D) گرما به بدن ميرسد يا دفع ميگردد.

افزايش يا كاهش مستقيم گرماي دريافت شده بوسيله بدن و گرماي دفع شده از بدن ،ذخيره گرمايي (S) را در بدن بوجود مي آورد.موارد مانع توليد يا تبخيرعرقموارديكه مانع توليد يا تبخير عرق مي شوند وحساسيت را نسبت به آسيب هاي گرماييافزايش مي دهد عبارتند از:چاقي، بيماري پوستي ، كاهش فشار خون ، بيماريهايقلبي، كاهش فشار خون ، مصرف الكل، داروهاي كاهش دهنده تعريق و كاهش جريانخون پوست ( مثل آتروپين، فنوتيازينها، ديورتيك ها، آنتي هيستامين،بتابلوكرها000) عفونت ، سرطان، سوء تغذيه وبيماريهايي كه موجب ناتوانيوضعف جسماني مي گردند.سنو جنس نيز بر حساسيت فرد نسبت به آسيب هاي ناشي از گرما تاثير مي گذارنداصولا پس از 40 سالگي ،شروع تعريق به تعويق افتاده ،حجم عرق كاهش مي يابدوسيستم قلبي – عروقي توانايي كمتري براي تطابق پيدا مي كند زنان نيز شرايطكاري مساوي توانايي كمتري براي كار در محيط گرم دارند.

عوارض ناشي از گرماعوارض ناشي از گرما به دو گروه تقسيم ميشود:

گروه اول: عوارض خفيف كه شامل سوختگي پوست و جوشهاي گرمايي است جوشهاي گرمايي به علت بسته شدن غدد عرق ايجاد مي شود.گروه دوم، عوارض شديد مي باشد وشامل كرامپ گرمايي ، گرمازدگي و خستگي گرمايي مي باشد.

الف-كرامپ گرمايي(Heat Cramps)اينبيماري در اثر عرق زياد واز دست دادن آب و الكتروليتهاي بدن بخصوص سديم ميباشد. كارگر به سردرد و سرگيجه خفيف دچار مي شود و در آغاز بصورت ناگهانيهمراه با دردهاي شديد، ابتدا در ماهيچه هاي دست و بازو و سپس در ماهيچههاي پا وشكم شروع مي گردد. درد مرتباً زياد شده و در حالت بسيار شديد ممكناست گرفتگي (اسپاسم) كارپوپدال كه نوعي گرفتگي انگشتان دست و پا مي باشدنيز ديده شود.برايدرمان بايستي شخص را به محيط خنك انتقال داده وبه او مايعات به صورت وريديياخوراكي(يك چهارم قاشق چاي خوري نمك دريك ليوان آب)رسانده شود.

ب-گرمازدگي( Heatstroke) گرمازدگيدراثراختلال ناگهاني وحادسيستم تنظيم دماي بدن بوجودمي آيدكه شخص در يكمحيط بسيارگرم براي مدت زمان طولاني قرارگيرد ومشغول به انجام كار سنگينينيز باشد. دراين حالت مكانيسم هاي بدن براي تثبيت وآزادسازي دماي بدنبامشكل روبرومي شود ودرجه حرارت داخلي بدن به سرعت افزايش مي يابد (تا حد 43-40درجه سانتيگراد) وبهسطحي مي رسد كه باعت آسيب مغزمي شود.آغازبيماري گرمازدگي ناگهاني بوده و بيمار بيهوش مي گردد. پوست بيمار بسيارگرم وخشك ، نبض كند و درجه حرارت مقعد در حدود 42تا 45 درجه سانتيگراد ميباشدپيچاندن شخص در حوله يا ملحفه هاي مرطوب سرد، غوطه ور ساختن بدن در حمام آب سرد نيز از جمله اقداماتي است كه بايد صورت گيرد.پ-خستگي ناشي ازگرما(Heat exhaustion)شايعترينعارضه گرمايي است و به آن ضعف گرمايي نيز اطلاق مي شود اين حالت بر اثر ازدست دادن مقدار زيادي آب و الكتروليت از طريق تعريق زياد به دنبال قرارگرفتن در هواي گرم ومرطوب اتفاق مي افتد در اين عارضه شروع بيماري بسيارآهسته بوده وبيمار از ضعف خستگي سردرد سرگيجه شكايت مي كند

. معمولاعلايميچون اسهال تهوع واستفراغ نيز وجود دارد پوست فرد مرطوب و درجه بدنش درحدود 5/39 درجه سانتيگراد مبياشد نبض وي كند و ضعيف بوده و فشار خون كاهشمي يا بد.بهتريندرمان در صورت نداشتن تهوع واستفراغ خوراندن آب ومايعات واستفاده از كمپرسسرد توسط حوله مرطوب ميباشد بالا بودن پاهاي بيمار نيزكاهش فشار خونوضعيتي را بهبود مي بخشد.

پيشگيري از خطرات ناشي از گرما

1- استفاده از لباس هاي رنگ روشن سبك راحت وگشاد واز جنس نخ وازپوشيدن لباسهاي از جنس نايلوني يا پلاستيكي خودداري گردد.

2- تهويه عمومی مناسب.

3- برنامه منظم كارواستراحت.‌

4- كاهش فعاليت جسمانسی كارگران.

5- در دسترس قرار دادن آب خنك و گوارا.

6- تهيه ودراختيارقراردادن ميوه هايي كه با نمك خورده مي شوند مانند گوجهسبز، خيار، گوجه فرنگي، پرتغال ترش جهت جبران نمك و جلوگيري از كرامپعضلاني.

7-كاهش مدت زمان كار در فصول گرم.

8- حذف غذاهاي پركالري و گرمازا مانند شيرو مايعات داغ مانندچاي در ساعات اوج گرما.

9- استفاده از يك برنامه خوب طراحي شده و كاربردي تطابق با گرما.

10- آموزش كارگران در مورد روشهاي انجام كار به طرق ايمن و بهداشتي در فصول گرما.11- انجام معاينات ادواري و قبل از استخدام و بيماريابي پزشكي در بين كارگرانبه منظور شناسايي افرادي كه تحمل كمي نسبت به گرما داشته و يا در وضعيتجسمي مناسبي قرار ندارند.

گرماو اثرات آن بر روی كارگران
این مطلب چقدر بهتون کمک کرده؟

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه اي ناپیوسته از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتوانیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *