تولید بهنگام

تولید بهنگام Production Update

تولید بهنگام Production Update

تعریف نظام بهنگام:
نظام تولید بهنگام موضوعی است که افرادمختلف به صورتهاي متفاوتی آنرا شرح داده اند ودرمتون مختلف با عبارتهاي گوناگون تعریف شده است.آنچه که دربین بسیاري ازاین تعاریفها وتوضیحات مشترك می باشدعدم تفهیم کامل موضوع تولید بهنگام است.دربسیاري ازاین نوشته هاوگفته ها ازتولیدبهنگام به عنوان تکنیکی درکنترل موجودي یادشده است وآن را مترادف با موجودي صفر دانسته اند.موجودي صفرهدف تولید بهنگام نیست.نظرمبتکراین موضوع یعنی تائیچی اونو نیز همین است وي درجایی می گوید « موجودي صفرحرف بیهوده اي بیش نیست »:

مقاله تولید وبهنگام شامل موضوعات زیر می باشد:

تشکرو قدردانی …………………………………….. 1
JIT فصل اول:معرفی ………………………………2
تاریخچه وتکامل تولید بهنگام ……………………….. 3
تعریف نظام بهنگام …………………………………..6
نظام بهنگام دریک نگاه……………………………….8
مبانی تولید بهنگام…………………………………….11
اجزاي تولید بهنگام……………………………………13
اهداف تولید بهنگام……………………………………16
JIT مزایاومحدودیتهاي………………………………19
JIT منطق اجراي …………………………………..21
JIT پیش نیازهاي یک برنامه ……………………… 25
برنامه ریزي نظام تولید بهنگام………………………..28
JIT فصل دوم:اجراي برنامه…………………………37
مقدمه………………………………………………….. 38
1 – ایجاد یک استراتژي اجرایی……………………… 40

2 – یک برنامه عملیاتی براي اجرا……………………..42
JIT 2-1 -وقتی فعالیتهاي اجراي تکمیل می شود……..43
JIT 2-2 -چگونه فعالیتهاي اجرایی……………………43
3 – سیستمهاي جمع آوري وسنجش داده ها………………45
4 – پروژه هاي آزمایشی(راهنما) ……………………….48
5 – بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها ………….50
5-1 – مقاومت کارکنان …………………………………..50
5-2 – اتحادیه ها…………………………………………..51
JIT 6 – فرایند اجراي…………………………………….54
JIT فصل سوم:کنترل …………………………………….55
کنترل تولیددرنظام بهنگام…………………………………. 56
سیستم کانبان ………………………………………………57
وظایف کانبان………………………………………………57
تولید یکنواخت……………………………………………. 58
کاهش زمان عملیات وزمان چرخه…………………………61
اجراي سیستم کانبان …………………………………….. 64
وظایف کانبان……………………………………………..65
انواع جریان مواد………………………………………….66
گردش کانبان………………………………………………70
وسعت عمل کانبان ……………………………………….72
JIT فصل چهارم :ابداع کننده شرکت تویوتا ……………74
شرکت تویوتا ……………………………………………. 75
مقدمه………………………………………………………76
تاریخچه …………………………………………………..77
(TPS) سیستم تولیدتویوتا ………………………………..78
(JIT) تولیدبهنگام ……………………………………….79
کانبان ………………………………………………………80
………………………………………………..JIDOKA
فلسفه وچشم اندازتویوتا……………………………………..81
فرهنگ سازمانی وارزشها ………………………………….81
آینده………………………………………………………….83
تشریح مفاهیم ……………………………………………….85
واژه نامه انگلیسی- فارسی………………………………….88
فهرست منابع ………………………………………………90
« فهرست جداول »
سازماندهی برنامه ریزي بهنگام……………………………30
« فهرست نمودارها واشکال »
برنامه ریزي نظام بهنگام ………………………………….29
سیستم حلقه بسته………………………………………….. 63
سیستم رانش به جلو ………………………………………..68
سیستم کششی ازجلو ………………………………………. 70

 

منبع: www.Prozhe.com

به این نوشته امتیاز دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *