بررسي ميزان کاهش شنوايي ناشي از کار در کارگران کارگاههاي بالاي 50 نفر استان ايلام

علي محمد عباسي * ، عبدالحسين پورنجف

1)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکي ايلام
2)عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايلام

تاریخ دریافت:1/6/87 تاریخ پذیرش:17/1/88

بررسي ميزان کاهش شنوايي ناشي از کار در کارگران کارگاههاي بالاي 50 نفر استان ايلام

چكيده
مقدمه: کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا ، شایعترین کاهش شنوایی در بین کارگران است. بررسی آسیــب های ناشی از سر و صدا در کارگران کارخانجات صنعتی به عنوان گامی نخست برای یافتن راه حل مناسب جهت کاهش ضایعات ناشی از آن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان کاهش شنوائی ناشی از کار در کارگران کارخانجات بالای 50 نفر استان ایلام بوده است.

مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي– تحليلي بوده و در يك مقطع زماني خاص نمونه اي از كارگران كارخانجات داراي 50 نفر كارگر و بيشتر، مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از تكنيك هاي بررسي و اندازه گيري صدا، پارامترهاي استاندارد شده صدا شامل: ميزان فشار صدا- ميزان بلندي صدا- بلندي موثر صدا و NIHL براي گوش هاي چپ و راست كارگران از دو طريقBone وPhone اندازه گيري و ثبت گرديدند. جامعه مورد مطالعه را كليه كارگران كارخانجات داراي 50 نفر كارگر و بيشتر تشكيل داده و بصورت تصادفي از بين هر سه كارگر دو نفر انتخاب و فاكتورهاي استاندارد مورد نظر-اندازه گيري و مشخصات دموگرافي كارگران ثبت گرديدند. با استفاده از نرم افزار spss داده هاي ثبت شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي پس از دسته بندي ميزان كاهش شنوائي در طبقات:

عدم كم شنوائي-كم شنوائي جزئي-كم شنوائي ملايم-كم شنوائي متوسط-كم شنوائي شديد- كم شنوائي عميق-يا كري دائم، در فركانس هاي 63 ، 125،625، 1000 ،2000، 4000 و 8000
هرتز ، ميزان كاهش شنوائي بر حسب دسي بل ثبت گرديد.

يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد كه 1/13 درصد كل افراد جامعه مورد مطالعه كه در معرض تراز فشار صوت بيشتري هستند از سنگيني گوش رنج مي برند. 2/12 درصد افراد مورد مطالعه نیز از احساس صدا بعد از پايان کار روزانه شکايتداشتند.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين کاهش شنوايي مربوط به گوش چپ از طريق phone و Bone و در ارتباط با فركانس هاي 2000، 4000 و 8000 هرتز بــوده كه مي توان فرضيه هايي از جمله حساسيت بيشتر گوش چــپ نسبت به گوش راست در برابر صدا يا به طرز استقرار كارگران در محيط شغلي كه گوش چپ آن ها بيشتر از گوش راست در معـــــرض صــــدا بـــوده و يا به حـــادثه هاي غير شغلي مانند، حادثه-درگيري- مشاجره كه به صورت ضربه به گوش چپ داده شده، مطرح نمود. همچنین، مطالعه حاضر ثابت نمود که بيشترين افت شنوايي ازطريقPhone و Bone در گوش راست مربوط به فركانس هاي 4000 و 8000 هرتز بوده است و علاوه بر آن، همان گونه که اشاره شد بيشترين درصد كاهش شنوايي مربوط به گوش چپ و در فركانس هاي 4000 و 8000 هرتز بوده

.doc  HBI_Journals-v17n1p1.doc (اندازه: 240 KB )

به این نوشته امتیاز دهید

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *