جدا کردن و تصفیه گرد و غبار در زیرزمین

خطرات و عوامل زیان آور در معادن

خطرات و عوامل زیان آور در معادن

The risks and harmful factors in mines

چکیده:
خطرات و شرایط نامناسب کاری که معدن کاران با آن در مواجهه اند را می توان در 5 گروه خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومی و روانشناختی طبقه بندی نمود که درذیل به شرح وتوضیح هریک از انواع خطرات مذکور پرداخته می شود.

الف:خطرات فیزیکی
آسیب های تروماتیک دامنه وسیعی ازمشکلات جزئی تا مرگ را درپی دارند. علل معمولی آسیب های کشنده شامل ریزش صخره،حریق،انفجار،تصادفات وسایل متحرک، سقوط از ارتفاع، به تله افتادن والکتریسته می باشد. علل غیرمعمول شناخته شده صدمات کشنده شامل جاری شدن سیل ناشی از کارهای زیرزمینی،هوای دم کرده ومحبوس شدگی ناشی از مسدود شدن غارها می باشد. کاربرد سیستماتیک تکنیک های مدیریت خطر،سهم چشمگیری در کاهش نسبت وقوع این حوادث درملل توسعه یافته داشته است.با این وجود لازم است که بهبود بیشتر تا حد نسبتا معقولی برای سایر جوامع به وجود آید.

ادامه مطلب …

تعیین میزان مواجهه با گرد و غبار سیلیس آزاد

گرد و غبار و گاز و بخار

گرد و غبار و گاز و بخار

Dust and Vapor

یکی از عوامل تهدید کننده سلامتی, عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار مانند گرد و غبار و گاز و بخار است. این مواد ممکن هستند در تماس طولانی یا کوتاه مدت عوارض و آسیب هایی برای انسان داشته باشند. نحوه تماس و مدت زمان مواجهه از جمله شاخص های تعیین کننده ی عوارض عوامل زیان اور شیمیایی محیط کار هستند. امروزه کمتر صنعتی پیدا می شود که افراد ان در معرض گرد و غبار با بخارات مواد نباشند.

نکاتی که در مواجهه با انواع گرد و غبار ها و گاز و بخار باید رعایت کرد به شرح زیر می باشد:

  1. فرایندهای زیادی مانند سندبلاست, تخریب ساختمان, نجاری و … گد و غبار تولید می کنند. مثلا در عملیات تخریب ساختمان هایی کهدر آن آزبست (پنبه نسوز) به کار رفته کارگران در معرض خطر هستند.
  2. در فرایندهای مختلف شیمیایی, کارخانجات تولید رنگ, صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و عملیات جوشکاری, انواف مختلف گاز و بخار و فیوم مشاهده می شود.
  3. احتمای وجود بیماری سیلیکوزیس در میان افرادی مانند کارگران ساختمانی و سنگ کارهای تزئینی و ساختمانی و سند بلاست که در معرض گردوغبار سیلیس هستند.
  4. احتمال وجود سرطان ریه (آزبستوزیس) در میان افرادی نظیر کارگران و عایق کاران حرارتی که با آزبست سروکار دارند زیاد است.

ادامه مطلب …

123

پاورپوینت عفونت های حاد تنفسی در کودکان زیر 5 سال

پاورپوینت عفونت های حاد تنفسی در کودکان زیر 5 سال

چکیده: عفونت های حاد تنفسی هنوز یکی از 5 علت مرگ در کودکان زیر 5 سال در دنیا را تشکیل می دهد

– بعد از شرایط حول تولد و زایمان که 20% بوده است عفونت های حاد تنفسی 18% با تعداد 2 میلیون کودک در سال رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

– بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماریهای حاد تنفسی سالانه سبب مرگ 4 میلیون کودک زیر 5 سال است که تلفات ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش از جوامع صنعتی بوده و نیز علت 20 تا 40% موارد پذیرش کودکان در بیمارستانها در نقاط مختلف جهان می باشد عده ای از ویروس ها نظیر ویروس سن سیسیال تنفسی (RSV) ،پاراآنفلونزا ،آدنوویروس ها و آنتروویروسها به عنوان عوامل مهم عفونت های حاد تنفسی کودکان و شیرخواران شناخته شده اند که برخی از این ویروس ها سبب تلفات اطفال خصوصا زیر یکسال می باشد
– ویروس سن سیسیال تنفسی به عنوان پاتوژن عمده عفونتهای حاد تنفسی تحتانی (ALRI) کودکان زیر 5 سال و عامل نیمی از موارد برونشیولیت و1/4 % موارد پنومونی کودکان شیرخوار می باشد که پنومونی در کشورهای در حال توسعه باعث مرگ حدود 4 میلیون کودک می باشد 2/7 تا 12/3 % موارد بستری به علت پنومونی می میرند و شیوع پنومونی در کشورهای توسعه یافته 26%مورد به ازاء هر کودک در سال می باشد میزان شیوع برونشیولیت در کودکان زیر یک سال بسیار زیادتر است و سالیانه بین 50 تا 80 هزار شیرخوار در کشور آمریکا بستری می شوند . تنها آمار ثبت شده از بولتن سازمان جهانی بهداشت نشانگر آن است که پنومونی عامل 6% مرگ کودکان ایرانی است. ادامه مطلب …

ایمنی در صنعت

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ

The need to measure exposure

ﭼﻜﻴﺪه  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﺎدهاي ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺮﻣﺎ رﺳﻤﺎً ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ آن را ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﺎر آزاد ﺷﻮد، ﻛﺎرﻓ .ﻳﻌﻨـﻲ  ﺑﺮآورد ﺷﻮد آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ اﻗﺪام وﺟﻮد دارد ﻳـﺎ ﺧﻴﺮ .اﻳـﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻤﻲ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮي اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .این کار اولین گام در برنامه پایش ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ و ﻣـﺎداﻣﻲ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد، ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وي در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲرﺳـﺎﻧﺪ . ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد(ﻣﺜﻼً ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻣﻮاﺟﻬـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)، ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣﻠـﺰم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص “ﺳﻄﺢ اﻗﺪام” ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ س ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام در اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷﻐﻠﻲ -ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ادامه مطلب …