تاورکرین

چک لیست تاور کرین

چک لیست تاور کرین

Checklists tower crane

 تاورکرین ها از اجزای اصلی و ضروری در هر سایت ساختمانی می باشند. کارگران ساختمانی از تاورکرین برای بلند کردن اجزای فلزی و قطعات بتنی و قطعات بزرگی مانند ژنراتورها و مشعل های شیمیایی و مواد مختلف ساختمانی استفاده می کنند .

 انواع تاور کرین :

بطور کلی به دو دسته ثایت و متحرک تقسیم می شوند.

  • متحرک
  • ثابت

تاورکرین های متحرک خود انواع مختلفی دارند. معمول ترین آنها عبارتند از ریلی، جاده ای  و شناور که هر یک مزایای خاص خود را دارند. در ساختمان این نوع تاورکرین از قطعات ساده خرپایی استفاده شده است .

ادامه مطلب …

index

چک لیست آمبولانس و خودرو آتش نشانی

چک لیست آمبولانس و خودرو آتش نشانی 

Checklist ambulances and fire vehicles

امروزه برای اطفای حریق ، عملیات نجات و سایر خدمات امدادی و ایمنی ، دامنه وسیعی از انواع خودرو‌ها مورد استفاده قرارمی گیرد.

انواع خودروهای آتشنشانی
برای تقسیم بندی خودروهای آتشنشانی روشهای مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال در یک تقسیم بندی، براساس ظرفیت خودرو ، خودروهای آتشنشانی را در دو بخش و ۶ گروه تقسیم نموده‌اند.
بخش الف: خودروهای سبک شامل دو گروه؛
۱- سواری‌های ستادی
۲- استیشن ، ون و وانت
بخش ب: خودروهای نیمه سنگین و سنگین شامل ۴ گروه؛
۱- کامیونهای دومحور
۲- کامیونهای سه محور
۳- کامیون و تریلرهای سه محور به بالا
۴- خودروهای پشتیبانی و ویژه

ادامه مطلب …

چک لیست ایمنی

چک لیست انواع جرثقیل ها

چک لیست انواع جرثقیل ها

Checklist cranes

تقریباً در تمامی صنایع نیاز به نقل و انتقال اجسام سنگین وجود دارد ، یکی از متداولترین دستگاههایی که در این رابطه مورد استفاده قرار میگیرد جراثقال میباشد.

انواع جراثقال :
جراثقال شامل انواع مختلفی می باشد که متداول ترین آنها بدین شرح است :
1. نوع تلسکوپی : بوم آن به صورت کشویی بوده و قابلیت ازدیاد طولی دارد . در این نمونه براي استقرار جراثقال در هنگام کار حتماً باید از جک استفاده گردد. (Out Rigging)
2. نوع بوم خشک: بوم آن بصورت قطعات فلزي می باشد که بوسیله پین و اشپیل به یکدیگر متصل میشوند بیشتر آنها داراي چرخهاي زنجیري می باشد .

tower crane .3: این نوع جراثقال در جایی ثابت می گردد و بوم آن داراي حرکت دوار می باشد.

4. نوع سقفی : این نوع جراثقالها بیشتر در shop مورد استفاده قرارمیگیرند.

ادامه مطلب …

تجزیه و نمونه برداری امونیاک، اسید سولفوریک و اسید فسفریک

راﻫﺒﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ

راﻫﺒﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻧﻮع ﻛﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات در دﺳﺘﺮس، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روﺷﻬﺎي آﻣﺎري در اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻓﺮاد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻗﺖ ﻻزم در ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻮاﺟﻬـﻪدﻗﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا درﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ راﻫﺒـﺮد ﺟﻬـﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻛﻞ ﺷﻴﻔﺖ ﻛـﺎري را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﻨﺪ. ﻧﺤـﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت روشﻫﺎي آﻣﺎري در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻛﻠﻴﺎت

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢﻫـﺎي ﻫﻮاﺑﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣـﺎده را اﻧـﺪازه ﺳﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﺪوﻳﻦ “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ” دﺧﻴﻞ اﺳﺖ:

از ﻛﺪام ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﻮد؟ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﻛﺎرﮔﺮ، وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ روز ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﻛﺪام دوره زﻣﺎﻧﻲ از روز ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻛﺮد؟ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل از ﭼﻨﺪ روز ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺷﻮد؟ و ﭼﻪ روزﻫﺎﻳﻲ؟
ادامه مطلب …