چک لیست ایمنی

چک لیست ایمنی سیلندرهای گاز تحت فشار

چک لیست ایمنی سیلندرهای گاز تحت فشار 

checklist of pressurized gas cylinders Safety

سیلندرهای گاز تحت فشار دربسیاری از محیط های کار برای مصارف مختلفی چون فرایندهای شیمیایی، جوشکاری وبرشکاری ، لحیم کاری ، مصارف پزشکی و آزمایشگاهی، تنفس (به عنوان مثال شنا ، نجات اضطراری ) ، سوخت وسایل نقلیه (به عنوان مثال لیفتراکها) ، اطفاء حریق ، منبع حرارت ، تصفیه آب و غیره طراحی شده اند.

گاز تحت فشار به هرمخلوط و یا ماده با فشار مطلق بیش از 275.8 KPa در21 درجه سانتی گراد ویا فشار مطق بیش از 717 KPa در 54 درجه سانتیگرادیا هر دو و یا هرمایعی با فشار بخار مطلق بیش از 275.8 KPa در 37.8 درجه سانتیگراد اطلاق میشود. تقریبا 200 نوع ازمواد داخل سیلندرگاز وجود دارد که از به شدت قابل اشتعال(استیلن) تا به شدت بی اثر(هلیم) متفاوت هستند.

این چک لیست در 35 سوال جهت ارزیابی از سیلندرهای گاز تحت فشار در چهار مرحله کلی، انبار کردن، حمل و نقل و جابجایی و برچسب گذاری تهیه شده است که در ادامه مطلب می توانید دانلود کنید.

ادامه مطلب …

ایمنی در صنعت

کد رنگ و علائم شناسائی سیلندرهای گاز تحت فشار

کد رنگ و علائم شناسائی سیلندرهای گاز تحت فشار

کد رنگ:

سال های بسیاری است که استاندارد BS349 کد رنگ شناسایی سیلندرهای گاز صنعتی را تحت پوشش خود قرار داده است. رنگ سیلندرهای گازصنعتی درحال حاضرتحت استاندارد EN1089-31997 خواهد بود. درحال حاضر سیلندر گازهای پزشکی هماهنگ ومنطبق با استاندارد ISO32 هستند.هدف از این بخش ارائه برخی توضیحات درباره رنگ وبرچسب سیلندر به عنوان ابزار اولیه شناسایی محتویات سیلندر گاز به کاربران آنها می باشد.
کد گذاری رنگ برای سیلندرهای صنعتی وپزشکی صرفا برروی شانه سیلندر وبرای شناسایی خواص گاز موجود درسیلندر استفاده می شود. بدنه سیلندر ممکن است برای مقاصد دیگر رنگ شود وبیشتر شرکت های گاز رنگ خود را که با رنگ برروی شانه منافاتی ندارد انتخاب می کنند. برای تعدادی از گازها این این کد رنگ اختصاص داده شده اند که در جداول زیر ارائه می شود. زمانی که گاز بیش از یک ویژگی داشته باشد از دو باند هم مرکز استفاده می شود.

ادامه مطلب …

ایمنی سیلندرهای تحت فشار

روشهای کاهش خطرات احتمالی سیلندرهای گاز تحت فشاری

روشهای کاهش خطرات احتمالی سیلندرهای گازتحت فشاری

 

الف:کنترل خطرات

همه سیلندرهای گاز باید به منظور مقاومت دربرابر استفاده روزمره وبرای جلوگیری ازخطر مطابق با استاندارد مورد تایید طراحی وساخته شوند. سیلندرها می بایست در ابتدا برای اطمینان ازمطابقت با استاندارد قبل وبعد استفاده به طور متناوب ودر فواصل زمانی مناسب برای اطمینان از لحاظ وضعیت ایمن مورد بررسی قراربگیرند.بنابراین با توجه به ماهیت سیلندرهای گاز واقدامات احتیاطی امری کاملا ضروری است.برای کاهش خطرات احتمال می توان از روش های زیر استفاده کرد:

1.جایگزینی:

جایگزینی می تواند بهترین راه جلوگیری ویا کاهش خطر باشد(به عنوان مثال دربرخی موارد می توان گاز متیل استیل،MAPP ، پروپیلن ،پروپان ویا مخلوطی ازگازمایع را به جای استیلن به عنوان گازهای سوختنی برای برشکاری،جوشکاری ولحیم کاری جایگزین کرد. این گازها با ثبات تر هستند ومی توانند درسیلندر معمولی ذخیره شوند.حدود قابلیت اشتعال آنها محدودتر از استیلن است(به عنوان مثال 4/3-8/10 درصد در MAPPدرمقابل 5/2-82 درصد استیلن)که بیانگر کاهش خطرآتش سوزی می باشد.با تامین کننده مواد شیمیایی برای پیگیری جایگزینی مشورت کنید.

MSDS کلیه جایگزین های موجود را تهیه کنید.کلیه خطرات(بهداشت،حریق،خورندگی؛واکنشهای شیمیایی)ناشی از این مواد را قبل ازهرگونه تغییرات مورد بررسی قرار دهید.

ادامه مطلب …

3

ارزیابی پوسچر به روش OWAS در پالایشگاه نفت

ارزیابی پوسچر به روش OWAS در پالایشگاه نفت

چکیده: از ابتدای قرن هفدهم شیوه هایی برای ثبت پوسچر انسانی وجود داشته است. در این شیوه ها لازم است فرد حین کار مورد مشاهده قرار گیرد. سپس پوسچر بدن بر اساس وضعیت قرارگرفتن اعضاء نسبت به سه صفحه مرجع طبقه بندی می شود. در این شیوه ها پوستچر بدن به صورت داده های عددی بیان میشود.

 به طور کلی شیوه های ارزیابی پوسچر شامل روش های  OWAS، RULA ، REBA ، QECکه از جمله روش های کاربردی و معتبر در ارگونومی شغلی می باشند.

OWAS: پوسچر اندام های مختلف بدن واعمال نیروبه صورت عددی ثبت میشود و سطح اولویت اقدام اصلاحی مشخص می شود.

RULA: پوسچر بدن کد گذاری شده اعمال نیرو وفعالیت ماهیچه های درنظرگرفته میشود.

REBA: امتیازگذاری پوسچر بدن،برآورد میزان بار، تعیین سطح اولویت اقدام اصلاحی

QEC:برآورد سطح میزان مواجهه اندام های گوناگون، تکرار حرکات، نیروی بار ومدت زمان مواجهه وتعیین اثرترکیبی با استفاده ازجدول امتیازگذاری.

ادامه مطلب …